Ο δικτυακός τόπος www.benetomaretti.com αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας "BENETO MARETTI", διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς και εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο www.benetomaretti.com.

Η "BENETO MARETTI” δύναται να τροποποιεί, οποιασδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση του δικτυακούτόπου www.benetomaretti.com μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή